Gearáin


Próiseas Gearáin RTÉ

Tá dlite ar na craoltóirí ar fad faoin Acht Craolacháin 2009 (Alt 47 & Alt 48) gnás oibre a chur ar bun maidir le déileáil le gearáin. Is é a luaitear san Acht:

· Déanfaidh craoltóir leorbhreithniú cuí ar ghearán, a dhéanfaidh duine maidir leis an tseirbhís craolacháin a sholáthraíonn an craoltóir, is gearán arb é tuairim an chraoltóra ina leith gur de mheon macánta a rinneadh é agus nach gearán suaibhreosach nó cráiteach é. Alt 47 (1)

· Déanfar gearán leis an gcraoltóir tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis dháta an chraolta Alt 47 (2) (a)

· Déanfaidh craoltóir cód cleachtais a ullmhú agus a chur i ngníomh chun déileáil le gearáin Alt 47 (3)

Cód Cleachtais chun Déileáil le Gearáin

Tá dlite ar RTÉ faoi Alt 39 (1) den Acht Craolacháin 2009 a chinntiú:

(a) go ndéanfar an nuacht go léir a chraolfaidh an craoltóir a thuairisciú agus a chur i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí de chuid an chraoltóra féin a chur in iúl.

(b) go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí reatha, lena n-áirítear nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair díospóireachta reatha poiblí, cothrom na féinne a thabhairt do na leasanna uile lena mbaineann agus go gcuirfear an t-ábhar a chraolfar i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí dá chuid féin nó dá cuid féin a nochtadh, ach amháin i gcás nach mbeidh sé indéanta an mhír seo a chur i bhfeidhm i ndáil le haon chraolachán aonair, go bhféadfar a mheas gur aonad amháin dhá chraolachán ghaolmhara nó níos mó, má tharchuirtear na craolacháin laistigh de thréimhse réasúnach óna chéile.

(d) nach gcraolfar aon ní a bhféadfaí a mheas le réasún gur ní is cúis le díobháil nó col, nó gur dóigh dó coireacht a chur chun cinn nó a ghríosú nó gur de ghné é a dhéanfadh dochar d’údarás an Stáit.

(e) nach ndéanfar, i gcláir a chraolfaidh an craoltóir, agus sna modhanna a úsáidfear chun na cláir sin a dhéanamh, cúngú míréasúnach ar phríobháideachas aon phearsan aonair.

(2) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1)(a) nó (b) ar chraoltóir craolacháin páirtithe polaitíochta a tharchur ar choinníoll nach ndéanfaidh craoltóir, le linn dó an t-am le haghaidh craolacháin den sórt sin a leithroinnt, tosaíocht mhíchothrom a thabhairt d’aon pháirtí polaitíochta.

Tá ceangailte ar RTÉ freisin cloí leis na Cóid Craolacháin seo a leanas arna n-ullmhú ag an Údarás Craolacháin (BAI) i ndáil le caighdeáin agus gnásanna maidir le cláir agus le fógraíocht.

1. BAI Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála (Fógraíocht)

2. BAI Cód na bPáistí maidir le Cumarsáid Tráchtála (Fógraíocht le Leanaí)

3. BAI Cód um Chaighdeáin Chláir

4. Seirbhísí Closamhairc ar a nÉileamh (Cód Iompair ODAS) Tá teacht ar na cóid sin ar shuíomh idirlín an Údaráis Craolacháin – Cliceáil Anseo

Anuas ar an méid thuasluaite, tá Caighdeáin agus Treoirlínte dá chuid féin go hinmheánach ag RTÉ maidir le Cláir.

Gearán a Dhéanamh

Tá RTÉ tugtha de fhreagra a thabhairt ar gach gearán réasúnach maidir le hábhar cláir nó le fógraíocht nach meastar gur go suaibhreosach nó go cráiteach a rinneadh é. Tá de pholasaí ag RTÉ gur cheart freagra ciallmhar a chur ar gach gearán agus iarracht a dhéanamh sa fhreagra sin déileáil leis na ceisteanna a tharraingítear anuas sa ghearán. Déanfar freagra ón mball cuí den fhoireann léiriúcháin a sheoladh laistigh de thréimhse 20 lá oibre ar gach gearán a fhaightear i scríbhinn nó ar an ríomhphost.

Sa chás go bhfuil duine den phobal den tuairim gur tharla, le clár nó le mír ar chlár nó le fógra a chraoladh ar RTÉ:

· Foráil de chuid alt 39 (1) (a), (b), (d) nó (e) den Acht Craolacháin 2009 a shárú

· Teip cloí le foráil de chuid Chóid an Údaráis Craolacháin táthar i dteideal an tuairim sin a chur in iúl trí ghearán a dhéanamh le RTÉ. Ba chóir an gearán a sheoladh chuid Oifig Gearáin RTÉ:

An 3ú Stór, An Foirgneamh Riaracháin RTÉ Domhnach Broc Baile Átha Cliath 4

nó ar ríomhphost chuig complaints@rte.ie

Athbhreithniú Inmheánach ar Ghearáin

Sa chás nach mbíonn duine den phobal a rinne gearán sásta leis an bhfreagra a fhaightear, tá próiseas athbhreithnithe ar fáil dóibh laistigh de RTÉ. Bainisteoir Eagarthóireachta is sinsearaí ná an ball foirne a chuir freagra ar an ngearán ar dtús a dhéanfaidh an t-athbhreithniú i ngach cás. Ba chóir an t-iarratas maidir le hathbhreithniú inmheánach a sheoladh chuig:

An Ceannasaí maidir le Comhlíontas Craolacháin RTÉ Domhnach Broc Baile Átha Cliath 4 nó ar an ríomhphost chuig complaints@rte.ie

Gearán le Coiste Comhlíontais an Údaráis Craolacháin

Is féidir le duine den phobal gearán a dhéanamh le hÚdarás Craolacháin na hÉireann (BAI) mura mbítear sásta leis an bhfreagra a thugann RTÉ ar ghearán. Déanfaidh an BAI an gearán a mheas agus d’fhéadfadh go ndéanfadh an BAI athbhreithniú neamhspleách ar an ngearán agus ar an bhfreagra a fuair an gearánaí. Tá eolas faoin modh ina gcuirtear gearán faoi bhráid an BAI ar fáil ar shuíomh idirlín an BAI nó ón seoladh seo a leanas.

Údarás Craolacháin na hÉireann 2-5 Plás Warrington Baile Átha Cliath 2

Teileafón: (01) 644 1200

Gearán a dhéanamh maidir le Fógraíocht ar RTÉ

Is féidir le duine den phobal atá i mbun gearán a dhéanamh faoi fhógraí a craoladh ar RTÉ gearán a dhéanamh freisin leis an Údarás Caighdeán Fógraíochta d’Éirinn (ASAI)