Bord RTÉ


Comhaltaí an Bhoird

Member First Appointed Term-End Date
Moya Doherty* 4/11/2014 6/11/2022
Ian Kehoe 9/10/2018 8/10/2023
Deborah Kelleher* 4/11/2014 6/11/2022
Dee Forbes 11/7/2016 10/7/2023
Dr PJ Matthews* 4/11/2014 3/11/2024
Anne O’Leary* 4/11/2014 3/11/2024
Robert Shortt * ** 29/5/2018 3/11/2024
Connor Murphy 19/03/2020 18/3/2025
Susan Ahern 13/07/2021 12/07/2026
Daire Hickey 13/07/2021 12/07/2026
David Harvey 13/07/2021 12/07/2026
Jonathan Ruane 08/03/2022 12/07/2026

*Ag fónamh don dara téarma mar Chomhalta Bord RTÉ

**Ionadaí foirne RTÉ 

Ceaptar seisear comhaltaí Boird ar ainmniúchán ón Aire; molann an Comhchoiste Oireachtais ar Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha ceathrar comhaltaí don Aire; is comhalta ex-officio Príomh-Stiúrthóir RTÉ; agus ceaptar ball foirne amháin i ndiaidh toghcháin.

Moya Doherty (Cathaoirleach)

Tá an amharclannaíocht chomh maith le tionscal na cruthaitheachta, léiriú agus láithriú ar raidió agus ar teilifís, in Éirinn agus thar lear, le lua le saol oibre Moya Doherty. Chuir sí cláir ealaíon, gnéchláir agus cláir faisnéise i láthair ar RTÉ. Ina léiritheoir feidhmiúcháin di, léirigh Moya roinnt telethon carthanachta, Comórtas Amhránaíochta an Eurovision agus an léiriú teilifíse ar shearmanas oscailte na gCluichí Oilimpeacha Speisialta a bhí ar siúl in Éirinn sa bhliain 2003.

Ba í Moya a rinne an coincheap do Riverdance a fhorbairt agus bhí sí ina Léiritheoir Coimisiúnaithe ar Chomórtas Amhránaíochta an Eurovision sa bhliain 1994. Bhí sí ina stiúrthóir ar Tyrone Productions, ceann de na comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha is mó le rá in Éirinn a chuireann cláir dhrámaíochta, faisnéise agus shiamsaíochta ar fáil don teilifís.

Bhí sí ina stiúrthóir tionscanta ar an stáisiún raidió Today FM. Bhí sí ina comhalta ar bhoird a bhain le cúrsaí ealaíon, lena n-áirítear ina cathaoirleach ar Fhéile Amharclannaíochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath ar feadh seacht mbliana, ar bhord Amharclann na Mainistreach, The Ark Children’s Theatre i mBaile Átha Cliath, chomh maith le Business to Arts agus Walnut Hill Arts School i Massachusetts. Is iomaí gradam a bronnadh ar Moya, ina measc Gradam Veuve Clicquot do Bhean Gnó na Bliana agus Gradam Ernst & Young d’Fhiontraí na Bliana. Bronnadh céimeanna onóracha dochtúireachta uirthi freisin ó Ollscoil Uladh agus ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann mar aitheantas ar an tiomantas leanúnach a léiríonn sí maidir le saol na n-ealaíon in Éirinn.

Dee Forbes, Príomh-Stiúrthóir

(Comhalta ex officio de bhun an cheapacháin ina Príomh-Stiúrthóir ar an 11 Iúil 2016)

Ceapadh Dee Forbes ina Príomhsiúrthóir ar RTÉ le héifeacht ón 11 Iúil 2016. Sular tháinig sí i mbun oibre le RTÉ, bhí Dee lonnaithe i Londain, áit ar chaith sí níos mó ná 27 bliain ag obair do chraoltóirí agus don ghníomhaireacht fógraíochta Young and Rubicam.

Ar an bpost deiridh acu sin, bhí sí ina hUachtarán agus ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Discovery Networks Northern Europe. Thosaigh Dee ag obair le Discovery in 2010 ina Ceannasaí ar ghnóthaí na Ríochta Aontaithe/na hÉireann agus chuir sí lena cuid freagrachtaí de réir a chéile go dtí go raibh sí i gceannas ar réigiún Thuaisceart na hEorpa ina raibh 18 margadh agus críoch agus 27 gcainéal, bealaí saor ar an aer agus bealaí síntiúis araon, a bhí ag craoladh le breis is 276 milliún líon tí ar fud Thuaisceart na hEorpa gach mí.

Sula ndeachaigh sí le Discovery, bhí Dee i mbun ghnó Turner Broadcasting sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, lenar bhain seacht gcainéal siamsaíochta, ina measc Cartoon Network, Boomerang agus TCM. Chaith sí roinnt blianta ag fónamh i róil éagsúla tráchtála le Turner, ina measc Bainisteoir Ginearálta ar réigiún Nordach/Lár agus Oirthear na hEorpa agus na réigiúin EMEA, agus Ceannasaí ar Dhíolachán Fógraíochta san Eoraip. Bhí Dee ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar bhord The Irish

Times tráth agus tá sí ar bhord Munster Rugby faoi láthair. I nDrom Dhá Liag in iarthar Chorcaí a rugadh Dee agus bhain sí céim sa stair agus sa pholaitíocht amach i UCD.

Deborah Kelleher

Ceapadh Deborah Kelleher ina Stiúrthóir ar Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann (RIAM) i mí Deireadh Fómhair 2010. Bhí bunpháirt aici i gcúrsaí allamuigh, i gcúrsaí cianfhoghlama agus i gcúrsaí acadúla a chur ar bun san Acadamh le roinnt blianta anuas. Bhí páirt thábhachtach aici freisin le bunchéim shaindírithe sa chumadóireacht, an chéad chúrsa i dteicneolaíocht an cheoil san Acadamh agus cuid mhór cúrsaí don fhorbairt ghairmiúil ar mhúinteoirí ar fud na tíre, a chur ar siúl. Rinneadh Coláiste Comhlach de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath de Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann sa bhliain 2013. Rinne Deborah maoirseacht ar an athrú suntasach sin.

Rinne Deborah staidéar ar an gceol i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus bronnadh céimeanna Máistreachta uirthi sa cheoleolaíocht (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath) agus i riarachán gnó (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath). Tá de cháil ar Deborah go bhfuil sí ar dhuine de na ceoltóirí pianó is fearr lena linn in Éirinn agus shaothraigh sí ar feadh na mblianta ina Ceannasaí ar Roinn na Ceoltóireachta sa Cheol-Acadamh Ríoga. Dhírigh sí go mór ar sheinm le hamhránaithe le blianta beaga anuas agus d’oibrigh sí le Ailish Tynan, Mairéad Buicke, Tara Erraught agus Bernadette Greevy nach maireann, i measc roinnt oirfideach eile.

Tá sí ina comhalta de bhord Chomórtas Idirnáisiúnta Pianó Bhaile Átha Cliath, de bhord Cheolfhoireann Náisiúnta na nÓg agus de bhord Lyric Opera. Rinne sí fónamh freisin ar Phainéal Piarmheastóireachta don Chomhairle Ealaíon. Tá Deborah ina Leas-Uachtarán ar an dáréag comhalta ar Chomhairle Chumann Ardscoileanna Ceoil na hEorpa (AEC), scáthghrúpa do bhreis agus 280 ardscoil ceoil ar fud na hEorpa.

Connor Murphy

Is Fiontraí Teicneolaíochta é Connor agus tá cúlra aige i gCaipiteal Fiontraíochta, i Sainchomhairle Bhainistíochta agus in Eolaíocht Ríomhaireachta. Faoi láthair, is ball den mheitheal Comhpháirtithe Fiontraíochta ‘Techstars’ é agus, roimhe seo, ba é Stiúrthóir Bainistíochta chlár ‘Techstars SAP.IO é i mBeirlín. Tacaíonn sé le cláir ‘Techstars’ in Melbourne, i Súl, in Bangalore, i Singeapór, in Osló, i Liospóin, in Amstardam, in München agus i mBeirlín.

Roimhe seo, ba é Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus bunaitheoir Datahug é a chuaigh chuig Callidus Cloud (Nasdaq:CALD) atá liostaithe ar Nasdaq agus ar cuid de SAP é anois. Roimh Datahug a bhunú, d’oibrigh Connor le PA Consulting Group i Londain, i Nua-Eabhrac agus in Washington DC. Tá céim chéadonóracha aige san eolaíocht ríomhaireachta ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Ian Kehoe

Iriseoir, údar agus craoltóir é Ian Kehoe a bhfuil gradaim buaite aige. In 2014, nuair a bhí sé 34 bliana d’aois, ceapadh ina Eagarthóir ar an nuachtán The Sunday Business Post é, agus bhí sé sa phost sin ar feadh ceithre bliana. Ceapadh lena linn sin ar bhord an nuachtáin agus ghnó clódóireachta é.

Bhí Ian ina láithreoir agus ina iriseoir tráth ar chlár Prime Time RTÉ, agus tá cláir mhóra faisnéise déanta aige don teilifís, ina measc Who’s Buying Ireland agus The Great Irish Sell-Off. Tá Iriseoir na Bliana maidir le Gnó agus Eacnamaíocht buaite faoi dhó aige agus bronnadh Gradam Miriam Hederman O’Brien air de bharr a bhfuil de thairbhe déanta aige maidir le beartas fioscach na hÉireann. Is é comhúdar an leabhair Citizen Quinn é, leabhar mórdhíola faoi theacht chun cinn agus faoi dhul ar gcúl an tionsclaí Seán Quinn.

An Dr P.J. Mathews

Tá an Dr. P.J. Mathews ina chomhollamh i Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Baineann a shaothar go speisialta le litríocht agus le cultúr na hÉireann. Is é a scríobh an saothar Revival (arna fhoilsiú ag Field Day\Cork UP sa bhliain 2003) maidir le tréimhse athbheochan chultúr na hÉireann agus rinne sé eagarthóireacht ar an saothar Cambridge Companion to J.M. Synge (2009) agus comheagarthóireacht ar A Handbook of the Irish Revival (arna fhoilsiú ag Amharclann na Mainistreach sa bhliain 2015). Is é an Dr Mathews a bhunaigh agus atá ina stiúrthóir ar an bpodchraoltóireacht acadúil le UCDscholarcast (www.ucd.ie/ scholarcast). Bhí sé ina stiúrthóir ar Scoil Samhraidh Parnell idir 2002–2005 agus ceapadh ina Chomhalta Naughton agus ina Chomh-Ollamh Cuairte sa Bhéarla é in

Ollscoil Notre Dame sa bhliain 2007–8. Tá sé ina chomhalta seachtrach de Mheitheal Léann na hÉireann in Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 agus ina chomhthionólaí ar Chraobhchóras Taighde Dochtúireachta Léann na hÉireann.

Anne O’Leary

Tá taithí mhór ag Anne O’Leary ina feidhmeannach gnó agus cumas faoi leith léirithe aici i gcúnamh a thabhairt do chomhlachtaí bealaí nua a aimsiú isteach ar an margadh agus an leas is fearr a bhaint as deiseanna teicneolaíochta chun acmhainneacht a fhorbairt. Tá tuiscint ghéar ghrinn ag Anne ar rialachas corparáide agus ar chúrsaí comhlíontais. Ina comhalta di d’Institiúid na Stiúrthóirí, tá tuiscint aici ar na coinníollacha reatha maidir le boird phríobháideacha agus boird chomhlachtaí Stáit. Is fiontraí cruthanta í a rinne gnólacht teicneolaíochta de scoth an domhain a thionscnamh agus a fhorbairt agus a dhíol. Bíonn béim faoi leith aici ar pháirtnéireacht straitéiseach, ar bhainistíocht díolacháin, ar mhargaíocht, ar fhorbairt táirgí agus ar bhainistíocht maidir le caidreamh inmheánach agus caidreamh seachtrach. Tá taithí leathanréimseach ag Anne ar earnálacha éagsúla gnó. Is léir a cumas maidir le fáthmheas, pleanáil straitéiseach, soirbhiú do mheithle agus do dhaoine aonair agus forás inbhuanaithe ar theacht isteach airgid.

Robert Shortt

Thosaigh Robert Shortt ag obair in RTÉ ina iriseoir ar an gclár News at One sa bhliain 1998 agus tá sé ag obair ó shin i leith ar chuid mhór de na cláir éagsúla sa rannán Nuachta & Cúrsaí Reatha. Bhí sé ina Chomhfhreagraí Gnó agus ar dhuine den mheitheal a chuir tús le The Business ar Radio One. Chaith sé ceithre bliana ina Chomhfhreagraí i Washington sula ndeachaigh sé le Prime Time sa bhliain 2009.

Tá Gradam Iriseoireachta Gnó Smurfit buaite faoi dhó aige as a chuid tuairisceoireachta. Sular thosaigh sé le RTÉ, d’oibrigh sé do nuachtán chúrsaí airgeadais na Seapáine, an Nikkei, agus don BBC. Is é a toghadh ina chathaoirleach ar Fhochraobh an

NUJ in RTÉ tráth a bunaithe agus rinne sé fónamh ar feadh trí bliana ina Leaschathaoirleach ar Ghrúpa Ceardchumann RTÉ (TUG). Bhain sé BA sa Bhéarla agus san Eacnamaíocht amach i UCD agus MSc san Eacnamaíocht ón School of Oriental and African Studies sa University of London.

For the RTÉ Audit and Risk Committee Terms of Reference, click here.

For Code of Business Conduct for RTÉ Board Members, click here.