Bord RTÉ


Comhaltaí an Bhoird

Member First Appointed Term-End Date
Terence O’Rourke 05/03/2024 28/11/2027
Kevin Bakhurst 10/7/2023 09/7/2030
Aideen Howard 29/11/2022 28/11/2027
Anne O’Leary* 4/11/2014 3/11/2024
Susan Ahern 13/07/2021 12/07/2026
Daire Hickey 13/07/2021 12/07/2026
David Harvey 13/07/2021 12/07/2026
Jonathan Ruane 08/03/2022 12/07/2026
Terri Moloney 05/03/2024 04/03/2029
Neasa Hardiman 05/03/2024 18/03/2025
Noreen O’Kelly 20/03/2024 03/11/2024
Shirley Bradshaw 20/02/2024 03/11/2024

*Ag fónamh don dara téarma mar Chomhalta Bord RTÉ

**Tá Ionadaí Foirne RTÉ le toghadh tar éis Robert Shortt a cheapadh ina Rúnaí Cuideachta ar an 1 Eanáir 2024.

Ceaptar seisear comhaltaí Boird ar ainmniúchán ón Aire; molann an Comhchoiste Oireachtais ar Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha ceathrar comhaltaí don Aire; is comhalta ex-officio Príomh-Stiúrthóir RTÉ; agus ceaptar ball foirne amháin i ndiaidh toghcháin.

Terence O’Rourke, Cathaoirleach

Cuntasóir Cairte agus iar-Chomhpháirtí Bainistíochta le KPMG Ireland go dtí 2013, agus le Foireann Feidhmiúcháin Dhomhanda KPMG. Iar-Uachtarán ar Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Cathaoirleach reatha BSL, agus Iarchathaoirleach Fhiontraíocht Éireann, agus IMI agus iarchomhalta Boird den Children’s Health Foundation agus an Irish Times. Faoi láthair tá sé ina chomhalta Boird de Ghailearaí Hugh Lane agus d’Institiúid Scannán na hÉireann.

Kevin Bakhurst, Ard-Stiúrthóir

(Comhalta ex-officio tar éis é a cheapadh ina Ard-Stiúrthóir an 10 Iúil 2023)

Chuir Kevin Bakhurst tús oifigiúil le ról Ard-Stiúrthóir RTÉ Dé Luain an 10 Iúil 2023.

Bhí Kevin Bakhurst ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Nuacht & Cúrsaí Reatha in RTÉ roimhe seo agus ina Leas-Ardstiúrthóir ó Mheán Fómhair 2012 – Deireadh Fómhair 2016. Bhí sé ina bhall d’Fheidhmeannas RTÉ ar feadh na tréimhse sin agus chaith sé tréimhse sé mhí ina Ard-Stiúrthóir gníomhach. 

Sular thosaigh sé ag obair le RTÉ arís, bhí Kevin Bakhurst ina Stiúrthóir Grúpa, Craoltóireacht agus Ar Líne in Ofcom, áit a raibh sé ina bhall de Bhord Ofcom. I measc na bhfreagrachtaí a bhí ar Kevin bhí Straitéis Craolacháin agus Beartas craolacháin a leagan síos do rialáil craolacháin na Ríochta Aontaithe, an creat a chruthú agus a chur i bhfeidhm chun an BBC a rialáil, caighdeáin eagarthóireachta a fhorfheidhmiú agus a fhorbairt do chraoltóirí na Ríochta Aontaithe agus obair a stiúradh ar thodhchaí Chraoltóireacht Seirbhíse Poiblí na Ríochta Aontaithe, as ar eascair reachtaíocht nua rialtais go díreach.

Bhí sé i gceannas ar obair Ofcom ar Bheartas nua sábháilteachta ar líne na Ríochta Aontaithe agus thóg sé foireann de thart ar 350 chun é a sheachadadh, lena n-áirítear foireann nua sonraí agus teicneolaíochta, agus sa phróiseas a mhúnlaigh claochlú foriomlán Ofcom chun na dualgais nua a ghlacadh.

Idir 2006 agus 2012, bhí réimse post eagarthóireachta sinsearach ag Kevin Bakhurst ag an BBC, lena n-áirítear Controller, BBC News Channel agus Leas-Cheann, Seomra Nuachta BBC ó 2005. Bhí sé ina bhall freisin de Choiste Stiúrtha na gCluichí Oilimpeacha i Londain 2012 an BBC.

Aideen Howard 

Tá Aideen Howard ina Stiúrthóir ar Ionad Cultúrtha Ark do Leanaí i mBarra an Teampaill, Baile Átha Cliath. Tá sí ag obair san amharclannaíocht agus sna healaíona le breis agus fiche bliain mar stiúrthóir ealaíne, léiritheoir agus coimisinéir saothair nua. Comhcheanglaíonn a ceannaireacht ar The Ark abhcóideacht agus déanamh ealaíne do leanaí agus í den tuairim go bhfuil ceart acu ealaín agus cultúr mar atá leagtha amach i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh. Roimh The Ark, bhí Aideen ina Stiúrthóir Liteartha ar Amharclann na Mainistreach agus tá sé ina eagarthóir ar Irish Shorts: New Plays from The Abbey Theatre. Bhí sí ina Stiúrthóir Ealaíne bunaithe ar an Ionad Ealaíon Mermaid ildisciplíneach agus d’oibrigh sí mar chomhairleoir liteartha do thionscadail na Comhairle Ealaíon. In 2014 rinne sí coimeádaíocht ar chlár filíochta The Mountains to Sea Festival.

Tá Aideen ina bhall den Chomhairle Chomhairleach do Leanaí agus den Ghrúpa Comhairleach Saineolaithe Óige Cruthaitheach. Is iarbhall í den Fheachtas Náisiúnta do na hEalaíona. Tá BA aici i mBéarla agus i nGearmáinis ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus MA sa Drámaíocht ó UCD. In 2019 d’fhill sí ar an oideachas agus chríochnaigh sí Teastas Rialachais san Institiúid Riaracháin Phoiblí. Faoi láthair tá Aideen ina iarrthóir PhD in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. 

Anne O’Leary

Tá taithí mhór ag Anne O’Leary ina feidhmeannach gnó agus cumas faoi leith léirithe aici i gcúnamh a thabhairt do chomhlachtaí bealaí nua a aimsiú isteach ar an margadh agus an leas is fearr a bhaint as deiseanna teicneolaíochta chun acmhainneacht a fhorbairt. Tá tuiscint ghéar ghrinn ag Anne ar rialachas corparáide agus ar chúrsaí comhlíontais. Ina comhalta di d’Institiúid na Stiúrthóirí, tá tuiscint aici ar na coinníollacha reatha maidir le boird phríobháideacha agus boird chomhlachtaí Stáit. Is fiontraí cruthanta í a rinne gnólacht teicneolaíochta de scoth an domhain a thionscnamh agus a fhorbairt agus a dhíol. Bíonn béim faoi leith aici ar pháirtnéireacht straitéiseach, ar bhainistíocht díolacháin, ar mhargaíocht, ar fhorbairt táirgí agus ar bhainistíocht maidir le caidreamh inmheánach agus caidreamh seachtrach. Tá taithí leathanréimseach ag Anne ar earnálacha éagsúla gnó. Is léir a cumas maidir le fáthmheas, pleanáil straitéiseach, soirbhiú do mheithle agus do dhaoine aonair agus forás inbhuanaithe ar theacht isteach airgid.

Susan Ahern

Is abhcóide cleachtach, idirghabhálaí creidiúnaithe agus eadránaí idirnáisiúnta í Susan. Tá sí ina Comhalta den Institiúid Cairte Eadránaithe, eadránaí de chuid na Cúirte Eadrána don Spórt agus ceapadh í ar Rannán Frithdhópála CAS do Chluichí Oilimpeacha Thóiceo 2020.

Tá breis agus 25 bliain de thaithí ag Susan ar chleachtas dlí tráchtála agus spóirt, riarachán spóirt agus rialachas corparáideach mar fheidhmeannach agus mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar go leor bord lena n-áirítear Sport Ireland, Cricket Ireland agus 2023 Cycling World Championships. Go dtí 2016, bhí Susan ina Ceann Gnóthaí Dlí & Reachtaíochta ag Rugbaí an Domhain, áit a raibh sí lárnach i seachadadh ceithre Chorn Domhanda Rugbaí agus bhunaigh sí an tAonad Sláine Rugbaí Domhanda.

Sa lá atá inniu ann, déanann Susan ionadaíocht ar chliaint os comhair na gcúirteanna agus na mbinsí, déanann sí fiosrúcháin, suíonn sí mar eadránaí agus mar idirghabhálaí, agus tá roinnt ról rialála aici ina suí mar chinnteoir neamhspleách i gcúrsaí smachta, iompair agus tráchtála gairmiúla. Is comhairleoir í Susan do chomhlachtaí idirnáisiúnta go háirithe i réimsí an rialachais chorparáidigh agus an réitigh díospóide.

Daire Hickey

Is bunaitheoir agus Comhpháirtí Bainistíochta é Daire Hickey ag 150Bond. Cuireann sé comhairle straitéiseach ar fáil d’fheidhmeannaigh c-leibhéil a chabhraíonn leo a dteachtaireacht a mhéadú agus a líonra a fhás. Tá 30 feidhmeannach ag an gcomhlacht atá lonnaithe idir Nua-Eabhrac agus Baile Átha Cliath, oibríonn sé le comhlachtaí ardfháis, caipitlithe fiontair agus comhlachtaí Fortune 500

Chomhbhunaigh Daire Web Summit. Is infheisteoir é freisin i roinnt gnólachtaí tosaithe agus fiontair agus bhí sé ina iriseoir roimhe sin.

David Harvey

Is iar-láithreoir teilifíse agus raidió é David Harvey agus léiritheoir teilifíse a bhfuil gradaim buaite aige a bhfuil suim aige i roinnt comhlachtaí a bhaineann leis na meáin agus atá dírithe go hidirnáisiúnta. Bhí roinnt postanna tábhachtacha bainistíochta, léiriúcháin agus boird aige agus roghnaíodh é chun na scileanna seo a thabhairt mar chathaoirleach agus mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin chuig réimse institiúidí agus cuideachtaí eile a bhaineann le craoladh agus neamhchraoladh.

Bhí sé ina chathaoirleach tráth ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, IADT Dun Laoghaire agus Féile Naomh Pádraig. Chaith sé blianta fada ina chathaoirleach ar an People in Need Trust (a chuaigh i dteagmháil le RTÉ i gcur chun cinn an RTÉ/People in Need Telethon). Is iarstiúrthóir ar An Bord Bia é freisin agus tá sé ina chathaoirleach ar Mhúsaem Nua-Ealaíne na hÉireann faoi láthair.

Tá BBS agus MA aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Jonathan Ruane

Is Léachtóir agus Eolaí Taighde é Jonathan Ruane in Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts (MIT). Tá sé ina bhall dáimhe laistigh den ghrúpa Global Economics and Management ag Scoil Bainistíochta Sloan MIT agus ceannaire taighde ag Tionscnamh MIT ar an nGeilleagar Digiteach (IDE). Is iar-fhaighteoir Fulbright é agus is Ollamh Cúnta é i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Tá a chuid spéiseanna taighde ag trasnú na heacnamaíochta digití, na hardríomhaireachta, na straitéise, agus na margaí idirnáisiúnta.

Múineann Jonathan cúrsaí ar fud Scoil Bainistíochta MIT agus Roinn Innealtóireachta Leictrí agus Ríomheolaíochta MIT (CEES). Bhí sé i gceannas ar fhorbairt roinnt cúrsaí iarchéime ceannródaíocha ag MIT i réimsí na hIntleachta Saorga agus na Ríomhaireachta Candamaí.

Roimh MIT, bhí Jonathan ina POF ar chuideachta bogearraí le tacaíocht VC a chomhbhunaigh sé agus a dhíol sé ina dhiaidh sin. Thosaigh sé a shlí bheatha i mbainistíocht branda le Procter & Gamble.

Is sléibhteoir le taithí é Jonathan lena n-áirítear cruinnithe mullaigh Mount Everest agus an Eiger. Bhí sé san iomaíocht sna Stáit Aontaithe agus go hidirnáisiúnta le MIT Rowing Club agus bhíodh sé ina reathaí maratón ultra-achair tráth.

Terri Moloney

Stiúrthóir Sinsearach Acmhainní Daonna, Straitéise agus Oibríochtaí in Salesforce Ireland 2015-22 agus roimhe sin ina Cheannasaí Acmhainní Daonna i mBostún Eolaíochta (2013-2015) agus ina Stiúrthóir Acmhainní Daonna in Hilti. Tá céim aici i mBainistíocht Pearsanra, MSc i mBainistíocht Oiliúna agus Feidhmíochta agus Dioplóma i dTreoir Cuideachta. Is comhalta Boird Neamhfheidhmiúcháin í d’Fhiontraíocht Éireann agus tá sí ar Bhord Rialaithe UCC. Bhí sí ina cathaoirleach ar Fhóram Réigiúnach Scileanna Bhaile Átha Cliath 2021-23.

Dr Neasa Hardiman

Léiritheoir Feidhmiúcháin, Stiúrthóir agus Scríbhneoir (lena n-áirítear do Happy Valley) a bhuaigh IFTA agus BAFTA a d’oibrigh le Netflix, Amazon, Disney agus Hulu chomh maith le craoltóirí seirbhíse poiblí lena n-áirítear an BBC, Channel 4, RTÉ agus TG4. Tá PhD aige i Léann na Scannánaíochta agus gheobhaidh sé Dioplóma in IS Ginealaigh go luath ó UCD. Faoi láthair ar Bhord Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Institiúid Scannán na hÉireann, Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath agus Screen Skills Ireland.

Noreen O’Kelly

Is cuntasóir cairte í Noreen O’Kelly a ceapadh ar Bhord BSL ar feadh 10 mbliana ó 2013 go 2023, áit a raibh sí ina Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca (2014 go 2023) agus ina cathaoirleach gníomhach ar feadh roinnt míonna le linn 2021. Tá sí ina stiúrthóir neamhspleách faoi láthair, agus ina cathaoirleach ar an gCoiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca, ar Re-Turn, scéim náisiúnta taisce agus fillte na hÉireann. Ceapadh í roimhe sin ó 2016 go 2021 ar Bhord Rehab, lena n-áirítear fónamh mar chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca agus ina ball den choiste luach saothair. Cuimsíonn taithí feidhmiúcháin Noreen roinnt ról le Independent News & Media PLC agus C&C Group Ltd, agus oibríonn sí faoi láthair mar chomhairleoir páirtaimseartha ar Rialachas Corparáideach leis an ngnólacht Advanced Boardroom Excellence atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, a dhéanann measúnú ar éifeachtacht na mbord go príomha sa Ríocht Aontaithe.

Shirley Bradshaw

Thosaigh gairm Shirley Bradshaw in RTÉ i 1994 san Aonad Neamhspleách Léiriúcháin. Ó shin i leith, d’oibrigh Shirley i róil in oibríochtaí stiúideo agus oibríonn sé anois mar oibreoir ceamara soilsithe i dTáirgeadh Allamuigh Leictreach a shanntar do Chúrsaí Reatha. Roimhe seo, toghadh Shirley mar ionadaí foirne SIPTU, a ainmníodh don Bhinse Caidrimh Thionscail inmheánach de chuid RTÉ mar bhuanionadaí ceardchumainn, toghadh í ina Cathaoirleach ar Ghrúpa Ceardchumann RTÉ, agus rinne sí ionadaíocht ar oibrithe scannán agus teilifíse na hÉireann ag Coiste Idirphlé Sóisialta Closamhairc an Choimisiúin Eorpaigh. [Nóta: Foráiltear leis an Acht Craolacháin go mbeidh comhalta amháin de Bhord RTÉ ina chomhalta foirne a cheapfar tar éis toghcháin.]

Maidir le Téarmaí Tagartha Choiste Iniúchta agus Riosca RTÉ, cliceáil anseo.

Chun Téarmaí Tagartha an Fhochoiste um Luach Saothair agus Forbairt Bainistíochta a fháil, cliceáil anseo.

Maidir leis an gCód Iompair Gnó do Chomhaltaí Bhord RTÉ, cliceáil anseo.