Ráiteas Seirbhíse Poiblí


Tugadh isteach trí cinn de cheanglais tuairiscíochta ar RTÉ faoin Acht Craolacháin 2009 (an tAcht) mar seo a leanas:

Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ 2015

Tar éis comhairliúchán poiblí a dhéanamh, tá ceangailte ar RTÉ ráiteas seirbhíse poiblí a ullmhú ina leagtar amach na prionsabail a ndéanfaidh RTÉ dá réir agus na bearta a dhéanfaidh RTÉ chun cuspóirí seirbhíse poiblí na heagraíochta a thabhairt i gcrích. Cuireadh Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ faoi bhráid an Aire an 9 Iúil 2015.

Ráiteas Straitéise 2015-2019

Tá ceangailte ar RTÉ ráiteas straitéise a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire. Leagtar amach sa ráiteas straitéise a bhfuil de straitéis ag Bord RTÉ chun na haidhmeanna faoin Acht Craolacháin 2009 a thabhairt i gcrích, le haird ar na hacmhainní atá ar fáil ag RTÉ. Cuireadh Ráiteas Straitéise RTÉ 2018-2022 faoi bhráid an Aire an 9 Iúil 2015.

Ráiteas Bliantúil faoi Ghealltanais Feidhmíochta

Ní foláir do RTÉ, faoi dheireadh mhí Eanáir gach bliain, Ráiteas Bliantúil faoi Ghealltanais Feidhmíochta (ASPC) a ullmhú. Ní foláir an teachtaireacht sin a bheith ag teacht le cuspóirí RTÉ, leis an Ráiteas Straitéise agus leis an Ráiteas Seirbhíse Poiblí. Beidh san áireamh leis an ráiteas ASPC na gníomhartha agus na bearta atá leagtha amach ag RTÉ a dhéanamh i rith na bliana sin agus na táscairí feidhmíochta a ghabhann leo. Tugann RTÉ tuairisc gach bliain sa Tuarascáil Bhliantúil maidir le maith a dhéanamh de na gealltanais a luaitear sa Ráiteas Bliantúil faoi Ghealltanais Feidhmíochta, nó a mhalairt. Chuir RTÉ ráiteas ASPC faoi bhráid an Údaráis Craolacháin gach bliain ón mbliain 2010 i leith.

Is féidir an ráiteas seirbhíse poiblí is deireanaí de chuid RTÉ a léamh anseo i mBéarla agus anseo i nGaeilge